Refugee Arrival Data by County of Origin
Connecticut, 1980 - 1998


Southeast Asian (SEA) TOTALS Vietnamese 3,835 Cambodian 1,786 Laotian 1,289 Unknown 1,011 Chinese 67 SEA Subtotal 7,988 Non Southeast Asian (NSEA) Russian 2,959 Polish 1,075 Bosnian 836 Romanian 774 Hungarian 420 Cuban 367 Iranian 248 Haitian 176 Iraqi 156 Ethiopian 156 Albanian 154 Somalian 151 Czechoslavakian 112 Afghan 99 Yugoslavian 51 Bulgarian 39 Sudanese 33 Liberian 28 Nicaraguan 21 Ghana 10 Rwandan 9 South African 8 Nigerian 7 Honduran 6 Armenian 6 Ethiopian 6 Cameroon 4 Angolan 4 Burundi 3 Chad 3 Peruvian 3 Nambian 2 Togo 1 El Salvador 1 Zairean 1 Unknown 186 NSEA Subtotal 8,116 TOTALS 16,104